Máte dotaz? Volejte 777 609 668 (Po-Pá 8-15h).

Obchodní podmínky

Důležitá upozornění

Objednávka (všech produktů z nabídky) je závazná (dle Občanského zákoníku §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. č. 89/2012 Sb). Pokud nebude objednávka/zakázka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo převzata, bude vždy požadováno uhrazení vzniklých nákladů na výrobu (spotřeba papíru, průjezdy tiskovým strojem, práce za konečné zpracování atd.), odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši celkové hodnoty objednávky.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (faktury po splatnosti, neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhací společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených!

Dále berte na vědomí, že veškerá Vámi dodaná tisková data jsou automaticky kontrolována našimi pracovníky. V případě nekorektních dat se posouvá termín expedice, dokud nejsou tato data opravena. Udávaný termín expedice začíná běžet, jakmile jsou tisková data plně použitelná pro tisk.

1. Úvodní obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na všech provozovaných internetových obchodech prodávajícího a na objednávky realizované mimo tyto e-shopy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Vladimír Morčinko – Tiskárna Rege f.o., Nádražní 460, 51773 Opočno, IČ: 68486014, DIČ: CZ8004099169, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. značkou č.j.: ZIV/1266/2010/Ab/3. Dále jako „dodavatel“. ID datové schránky: ykm7wyr.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Všechny smluvní strany se řídí obchodními podmínkami platné pro nákup na všech provozovaných internetových obchodech prodávajícího, v případě, že se jedná o vztahy neupravené obchodními podmínkami, řídí se strany občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdější předpisů.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je taková smlouva, která se uzavírá mezi spotřebitelem a podnikatelem a na závazky z nich vzniklé dle ust. § 1810 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle ust. § 2079 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smlouva o dílo, je taková smlouva, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle ust. § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná dle ust. § 419 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kupující/podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tuto činnost vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku se zřetelem k této činnosti ve smyslu ust. § 420 odst.1,2 a § 421 a § 422 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našich internetových obchodech a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našich internetových obchodů a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Cena

Cena zboží je uvedena na všech provozovaných internetových obchodech prodávajícího.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Platební podmínky

Za všechny dodávky platí objednatel předem (bankovním převodem předem), platbou přes platební bránu nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou).

Zvolí-li odběratel způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele.

Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad, který bude na požádání zaslán i elektronicky. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Doprava

Pro dodání objednaného produktu využívá firma zavedené dopravce, nejčastěji GLS, Českou poštu nebo Zásilkovnu.

Cena dopravy je pevně daná a je vyčíslena po odsouhlasení určitého typu dopravy. Tato cena je uvedena v potvrzení objednávky zaslané na e-mail a rekapitulaci před odesláním objednávky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Termíny dodání

Kupující je informován o přibližném termínu expedice. U tiskovin je nutné počítat s časem nezbytně nutným k výrobě.

Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání.

8. Reklamace

Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci písemně (e-mail: info@tiskarnarege.cz nebo dopisem) a také přímo v provozovně společnosti:
Vladimír Morčinko – Tiskárna Rege
Nádražní 460, 517 73 Opočno

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že zákazník nepřipravil korektní tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné dodavatelem v minulosti.

Dopravné na zaslání zásilky zpět při reklamaci hradí kupující. V případě vyřešení reklamace vrácením peněz plyne lhůta pro vrácení peněz od chvíle obdržení původní objednávky zpět a zaslání čísla účtu, na který se částka má vrátit.

Lhůta pro vrácení peněz je maximálně 10 pracovních dnů.

9. Záruka za jakost a odpovědnost za vadné plnění

9.1. Záruka

Spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: Je-li zákazník spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží zákazníkovi a činí 24 měsíců dle ust. § 2165 z.č.89/2012 Sb. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li zákazník spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je zákazník oprávněn požadovat, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku zákazníka buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od dne převzetí zboží dle ust. § 1829 odst. 1 písm.a) z.č. 89/2012 Sb.. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná zákazníkem odstranitelná, má zákazník právo dodavatele požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a ta je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník od firmy namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží zákazníkem, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak zákazník nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému používání zboží, může zákazník požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

9.2. Odpovědnost za vady

Podnikatel ve smyslu § 420 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: Je-li zákazník podnikatelem, je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení, resp. převzetí, a neprodleně, nejpozději však do 2 týdnů od doručení, resp. převzetí, písemně (dopisem či e-mailem) oznámit dodavateli zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud dodavatel dodá příliš malé množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, zákazník není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je dodavatel povinen – dle své volby – při vyloučení dalších nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat zákazníkovi chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavateli. Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li dodavatel, firma přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může zákazník požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadná pouze část zboží, může zákazník odstoupit od smlouvy částečně. Ohledně bezvadného zboží zůstává smlouva v platnosti. Zákazník písemně oznámí dodavateli, jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Dodavatel odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným používáním reklamních předmětů (vzniklých nedodržováním doporučovaného používání, které je uvedeno v popisu výrobku).

10. Vlastnictví, archivace, autorské právo

Polygrafické formy (nosiče, kovolisty), které dodavatel zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jeho vlastnictví. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou po termínu dodávky uschovávány ani nebudou zákazníkovi zasílány. Výrobky jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání zákazníka uvedeného v předložených tiskových datech. Dodavatel nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků. Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník ručí sám za to, že neporuší ochranná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Dodavatel neodpovídá za obsah tiskovin v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv. Odpovědnost za práva třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně zákazník.

11. Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na zákazníka až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Je-li zákazník v prodlení s placením kupní ceny, je dodavatel oprávněn požadovat vydání zboží. Vydání věci zákazníkem dodavateli není odstoupením od smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zákazník déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.

12. Vrácení výrobku a storno zakázky

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy je možné pouze do doby předání do výroby (o možnosti stornování se prosím případně informujte mailem či telefonicky). O stornování zakázky je nutné informovat firmu e-mailem. Pokud není na zaslané korektury reagováno do 10 dnů, tak je zakázka puštěna do výroby dle naposledy zaslané korektury.

O změně specifikací objednávky musí objednavatel informovat výrobce pomocí e-mailu či telefonicky. Změna tiskových dat či specifikací objednávky je možná pouze do zahájení výroby. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za chyby vzniklé špatným objednáním produktu či chyby způsobené nedodržením základních pravidel pro zasílání tiskových souborů (pravidla viz. www.morcinko.cz/priprava-tiskovych-dat).

13. Další práva a povinnosti právních stran

13.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále jako „osobní údaje“).

14.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

14.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

14.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.

14.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

14.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

14.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

14.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

14.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

15. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

15.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

15.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Nevíte si rady ?

Potřebujete poradit s výběrem, kalkulací nebo postupem objednávky? Od toho jsme tady!

777 609 668

Nahoru!